Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 4 w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolenr4.przedszkolowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-05
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z Ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
filmy nie posiadają audiodeskrypcji ani napisów dla osób głuchych
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
Wyłączenia:

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia:

- siatka strony www

- wszystkie pliki dostępne cyfrowo

- podświetlane linki do stron internetowych i odnośniki do galerii

- duże, wyraziste ikony

- wszelkie umieszczane informacje redagowane są w sposób zrozumiały i czytelny


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Cieslar e-mail: p4ustron@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/Dostępność architektoniczna:


Przedszkole nr 4 ul. Wiśniowa 13, 43-450 Ustroń.
Budynek posiada dwa wejścia. Do jednego prowadzą schody, do drugie podjazd dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu pierwszym znajduje się dzwonek oraz szerokie drzwi, drugie wejście także posiada dzwonek, a drzwi należy otworzyć ręcznie. Z pierwszego piętra na drugie (sale przedszkolne) prowadzą schody. Korytarze są szerokie, drzwi otwierane ręcznie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy budynku znajduje się parking, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w placówce.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej
Przedszkolowo.pl logo