Koncepcja pracy przedszkola

Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat
J. Korczak

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 W USTRONIU NA LATA 2017-2022

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
Statut Przedszkola.

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole nr 4 w Ustroniu zlokalizowane jest przy ul .Wiśniowej 13. Budynek przedszkola oddany został do użytku na cele przedszkola w okresie międzywojennym. Jest to zmodernizowany, piętrowy obiekt. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble dostosowane do wieku dzieci. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki dostosowane również dla dzieci z alergią pokarmową. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie (w ramach podstawy programowej ), pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy. Zajęcia dodatkowe organizowane w naszym przedszkolu nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej i stanowią wypadkową oferty placówki i wyboru rodziców. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno - obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.

Wizja przedszkola

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole jest miejscem gdzie dzieci czują się bezpieczne i są akceptowane. Pragniemy skoncentrować się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności we wszystkich sferach rozwoju. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Dbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesu swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkolnych.

Koncepcja pracy przedszkola 2012-2017

Dziecko w naszym przedszkolu:
jest pogodne i beztroskie, a nauka staje się zabawą a zabawa przyjemnością
czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte
jest akceptowane takie, jakie jest
ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces
jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania
uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie
uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi
poznaje swoje prawa i obowiązki
osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole
Rodzice w naszym przedszkolu:
otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka
współpracują z nauczycielami
otrzymują pomoc specjalistów
wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola
aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką
Nauczyciele w naszym przedszkolu:
są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni
wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój
współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym
pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola
aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki
stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola
doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe
wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy
Koncepcja pracy przedszkola 2012-2017

Cele i zadania

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie. Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Przedszkole współpracuje z środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji. Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

Zarządzanie przedszkolem

Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy. Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi. Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

[b/b]Model absolwenta

Nasz absolwent jest:[/b]

dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty
jest aktywny, samodzielny
potrafi współdziałać w zespole
jest twórczy i otwarty, wrażliwy estetycznie
zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania
ma pozytywny obraz własnego „ja”
umie wyrażać i kontrolować swoje emocje oraz radzić sobie w sytuacjach trudnych
stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie
odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny
chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa
ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje i ceremonie, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka posiada kalendarz cyklicznych imprez i wydarzeń:

Akcja „Sprzątanie Świata”
Bezpieczny przedszkolak – spotkanie z policjantem, strażakiem, pielęgniarką i stomatologiem
Mikołaj w przedszkolu
Wigilijka
Dzień Babci i Dziadka
Bal przebierańców
Święto rodziny
Dzień Dziecka
wyjazdy do MDK „Prażakówka”
Ceremonia pożegnania absolwentów
Festyn
Dzień Misia
Witamy wiosnę i bociany
Wycieczki krajoznawcze
Dzień Edukacji Narodowej
Święto pieczonego ziemniaka
Dzieci Dzieciom-Dzieci Rodzicom
Otwarcie sezonu

Promocja placówki

Cele:

Pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci
Nawiązywanie współpracy ze sponsorami i partnerami
Upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego
Działania promocyjne obejmują:

dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
popularyzowanie wychowania przedszkolnego
prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej
organizacja uroczystości
zabieganie o notatki w prasie
prezentacja w lokalnych mediach
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
upowszechnianie informacji o przedszkolu
Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktycznych.
Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.
Przedszkolowo.pl logo