Program wychowawczy

Program Wychowawczy Przedszkola nr 4, ul.Wiśniowa 13, 43-450 Ustroń


Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i
domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie"
P. Coelho


Cel główny :

Wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami twórczymi i intelektualnymi.

Cele szczegółowe:
wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń,
kształtowanie podstawowych postaw moralnych:
uczuciowość,
tolerancja,
sprawiedliwość,
odpowiedzialność i życzliwość
tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem,
uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu,
rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,
uświadamianie dzieciom o czyhających zagrożeniach, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,
zapoznanie z prawem i obowiązkami dziecka,

DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ

CHCEMY:
Pomagać sobie wzajemnie,
Być uprzejmi,
Bawić się zgodnie,
Szanować własność innych,
Pytać o zgodę kolegów i dorosłych,
Słuchać poleceń dorosłych,
Dbać o książki i zabawki,
Dbać o czystość i porządek,
Szanować pracę innych,
Okazywać, co myślimy i czujemy,
Być tolerancyjni,
Być wrażliwymi gdy komuś dzieje się krzywda,
Prosić dorosłego o pomoc w sytuacjach dla nas trudnych,

NIE MOŻEMY:
Bić, popychać,
Wyrządzać krzywdy innym,
Wyśmiewać się z innych,
Przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
Niszczyć pracę innych,
Krzyczeć i hałasować,
Biegać w sali zajęć,
Niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

DZIECKO MA PRAWO:
Prosić o to, czego chce – ale nie wymagać tego.
Mieć i wyrażać swoje zdanie.
Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego.
Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
Decydować, czy chce angażować się w problemy innych ludzi.
Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć.
Popełniać błędy.
Odnosić sukcesy.
Zmieniać zdanie.
Do swojej prywatnoœci.
Do samotnoœci i niezależnoœci.
Zmieniać się i korzystać ze swoich praw.

DZIECKO MA OBOWIĄZEK:
Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów.
Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów.
Starać się utrzymać porządek wokół siebie(sprząta zabawki itp.).
Dbać oswój wygląd i estetykę ubrania.
Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka.

NAUCZYCIELU:
Zdobądź jego zaufanie, by zawsze w sytuacji trudniej dla niego zwróciło się do Ciebie o pomoc.
Służ dziecku radą i pomocą.
Nakieruj dziecko by czyniło mądrze i roztropnie.
Wskaż, w czym dziecko mogłoby Ci pomóc.
Wyraź ostry sprzeciw( nie atakując charakteru).
Wyraź swoje uczucia i oczekiwania.
Pokaż dziecku, jak może naprawić zło.
Zaproponuj wybór.
Przejmij inicjatywę.
Daj dziecku odczuć konsekwencje złego zachowania.
Przedszkolowo.pl logo